Činnosť smerujúca k získaniu „územného rozhodnutia“ a „stavebného povolenia“ pre stavebníka. Odborná konzultácia s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy smerujúca k získaniu všetkých potrebných vyjadrení a súhlasov.

Počas výstavby zabezpečenie riadenia prípadných zmien stavby a získanie rozhodnutia na „zmenu stavby pred dokončením.“ Po ukončení výstavby zabezpečenie povolenia na skúšobnú prevádzku, kolaudačné rozhodnutie, uvedenie do prevádzky.